Verlofregeling

Stroomschema verlofaanvraag

Aanvraagformulier verlof

Het spreekt vanzelf dat het onderwijs van uw kind gediend is met een geregeld schoolbezoek. De schoolleiding gaat er dan ook van uit, dat u zich bij het bespreken van vakanties e.d. strikt houdt aan het vakantierooster.

Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij er sprake is van:

1. Buitengewoon verlof wegens vakantie;

Verlof voor extra vakantie kan alleen worden toegestaan, als:
a. het door het beroep van één van de ouders alleen maar mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, en:
b. een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt, dat geen verlof tijdens de schoolvakanties mogelijk is.
c. Een verzoek om vakantieverlof minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk aan de directeur van de school is voorgelegd. Vakantieverlof om bijzondere redenen kan eenmaal per schooljaar, gedurende maximaal 10 schooldagen worden toegestaan (als tenminste aan de voorwaarden is voldaan) en mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

2. Andere gewichtige omstandigheden;

Hierbij moet worden gedacht aan een verhuizing, een huwelijk, ziekte of overlijden van familieleden tot in de 4e graad. De directeur mag ten hoogstens 10 schooldagen per jaar extra verlof toestaan. Als dit aantal wordt overschreden, moet de leerplichtambtenaar van de woongemeente worden ingeschakeld. Een verzoek om verlof wegens gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen twee dagen na de datum waarvoor het verlof nodig was, aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

3. Godsdienst of levensovertuiging;

Indien uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, kunt u een verzoek voor verlof indienen bij de directeur van de school. U moet dit wel uiterlijk twee dagen van tevoren aan de school laten weten.

Een aanvraagformulier voor schoolverlof is verkrijgbaar bij de directie van de school en is ook via de link op deze pagina te downloaden.

Wanneer de directie het verzoek afwijst, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Binnen zes weken kunt u tegen het besluit bezwaar aantekenen bij de directeur. Het bezwaarschrift wordt door de directeur voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie. De gemeente kan u informeren over deze zogenaamde Awb-procedure

Voor meer informatie over de leerplicht kunt u altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar van gemeente Dalfsen, tel: 14 0529.