Medezeggenschapsraad

Notulen MR schooljaar 2022-2023

Notulen MR schooljaar 2023-2024

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad die inspraak heeft op het schoolbeleid. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over alle belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ict, veiligheid op school, etc..

Samenstelling van de MR

De MR bestaat nu uit drie vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en twee personeelsleden (personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen en de zittingsduur is drie jaar. MR leden hebben de mogelijkheid om aan cursussen deel te nemen en daarmee hun kennis te vergroten.

De oudergeleding van de MR bestaat uit Camiel van Wijk (voorzitter), Linda Dekker (notulist) en Mieke Wunnink (algemeen MR-lid).
De personeelsgeleding bestaat uit Susanne Haarbrink en Linda Oostendorp.
Iedere ouder of personeelslid is vrij om contact op te nemen met de MR over zaken die de school betreffen. Dit kan direct door een persoon aan te spreken of door een mail te sturen naar
mr-heidepark@ooz.nl.

Taken medezeggenschapsraad

De MR heeft inspraak op dat wat de schooldirectie doet of laat. Zo oordeelt de MR over de (beleids)voorstellen van de directie, over de lijnen die door de directie worden uitgezet en de wijze waarop die lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan de MR ook zelf met voorstellen komen om het reilen en zeilen op school te verbeteren. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Bevoegdheden

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. De oudergeleding van de MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht.

Wat doet de MR niet?

De MR is er om de belangen van ouders en kinderen op school te behartigen, maar niet om individuele problemen tussen ouders en/of kinderen en de school te bespreken. Uw kind-specifieke problemen moet u bespreken met de leerkracht, de directie of het schoolbestuur. Mocht het een probleem betreffen dat het algemeen bestuur betreft dan zal de MR het op de agenda van een vergadering zetten.